Dezmembrari auto
Piese auto ANSDAR  

ANSDAR - Asociatia Nationala a Societatilor de Dezmembrare Auto

Asociatia Nationala a Societatilor de Dezmembrari Auto si Reparatii

logo-ANSDAR
Menu
Despre ANSDAR
Aderare la ANSDAR
Autorizare agenti ec.
Comunicat de presa
Manager VSU
Proiecte ANSDAR
Depoluare
News
Evenimente
Noutati
Legislatie
Contact
Legaturi utile
 
HG 2406/2004

 

Guvernul României

 
Hotărâre nr. 2406/2004

din 21/12/2004
Versiune actualizata la data de 09/10/2006

privind gestionarea vehiculelor scoase din uz@

 
 

    ___________
    @Text actualizat la data de 09.10.2006. Actul include modificările din următoarele acte:
   - H.G. nr. 1313/2006 publicată în MOF nr. 829 din 09/10/2006.

    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 54 pct. 1 lit. f) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deşeurilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 426/2001,

    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

   Art. 1. - (1) Prezenta hotărâre reglementează măsurile de prevenire a producerii de deşeuri provenite de la vehiculele scoase din uz şi reutilizarea, reciclarea, precum şi alte forme de valorificare a vehiculelor scoase din uz şi a componentelor acestora, în vederea reducerii cantităţii de deşeuri destinate eliminării.
   (2) Prevederile prezentei hotărâri stabilesc măsuri pentru îmbunătăţirea din punct de vedere al protecţiei mediului a activităţilor agenţilor economici implicaţi în ciclul de viaţă al vehiculelor şi, în special, ale agenţilor economici direct implicaţi în tratarea vehiculelor scoase din uz.
   (3) Prezenta hotărâre se aplică cu respectarea legislaţiei naţionale privind standardele de siguranţă, emisiile în atmosferă şi nivelul emisiilor de zgomot, precum şi cele referitoare la protecţia solului şi a apei.
   (4) Prevederile prezentei hotărâri se aplică vehiculelor scoase din uz, inclusiv componentelor şi materialelor acestora, fără a se ţine seama de modul în care vehiculul a fost întreţinut sau reparat pe toată durata utilizării acestuia şi indiferent dacă acesta este echipat cu componente furnizate de producător sau cu alte componente a căror montare ca piese de schimb sau ca piese de înlocuire se realizează respectându-se reglementările naţionale în domeniu.
   (5) Anvelopele de prim montaj sunt reglementate prin prezenta hotărâre, ele nefăcând obiectul Hotărârii Guvernului nr. 170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate.@
    __________
    @Alineatul (5) a fost modificat prin art. I pct. 1 din H.G. nr. 1313/2006.

   Art. 2. - În sensul prezentei hotărâri, următorii termeni şi expresii semnifică:
   a) vehicul - orice vehicul aparţinând categoriilor M1 sau N1, precum şi vehiculele cu 3 roţi, astfel cum sunt definite prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 211/2003 pentru aprobarea Reglementărilor privind condiţiile tehnice pe care trebuie să le îndeplinească vehiculele rutiere în vederea admiterii în circulaţie pe drumurile publice din România - RNTR 2, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia mototriciclurilor;
   b) vehicul scos din uz - un vehicul devenit deşeu, în sensul definiţiei din anexa nr. IA la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deşeurilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 426/2001;
   c) producător - fabricantul de vehicule sau importatorul profesional al unui vehicul în România;
   d) producător individual - persoană fizică sau juridică care produce ori importă vehicule, dar care nu desfăşoară această activitate cu titlu profesional;
   e) prevenire - măsurile care urmăresc reducerea cantităţii şi nocivităţii pentru mediu a vehiculelor scoase din uz, a materialelor şi substanţelor din componenţa acestora;
   f) tratare - orice activitate desfăşurată după ce vehiculul scos din uz a fost predat unui agent economic care desfăşoară activităţi de depoluare, dezmembrare, tăiere, mărunţire, valorificare sau pregătire pentru eliminarea deşeurilor mărunţite, precum şi orice altă operaţiune efectuată în vederea valorificării şi/sau eliminării vehiculelor scoase din uz şi a componentelor lor;
   g) reutilizare - orice operaţiune prin care componentele vehiculelor scoase din uz sunt utilizate în acelaşi scop pentru care au fost concepute;
   h) reciclare - reprelucrarea deşeurilor într-un proces de producţie în vederea utilizării în scopul iniţial sau pentru alte scopuri, dar cu excluderea valorificării energetice;
   i) valorificare energetică - utilizarea deşeurilor combustibile ca mijloc de generare a energiei, prin incinerare directă sau coincinerare, cu sau fără alte deşeuri, dar cu recuperarea căldurii;
   j) valorificare - oricare dintre operaţiunile prevăzute în anexa nr. IIB la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 78/2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 426/2001;
   k) eliminare - oricare dintre operaţiunile prevăzute în anexa nr. IIA la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 78/2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 426/2001;
   l) agenţi economici - producătorii, distribuitorii, colectorii, companiile de asigurare, precum şi agenţii care au ca obiect de activitate tratarea, recuperarea, reciclarea vehiculelor scoase din uz, inclusiv a componentelor şi materialelor acestora;
   m) substanţă periculoasă - orice substanţă considerată periculoasă potrivit art. 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase, aprobată cu modificări prin Legea nr. 451/2001;
   n) instalaţie de mărunţire a vehiculelor scoase din uz - orice instalaţie utilizată pentru tăierea în bucăţi sau pentru fragmentarea vehiculelor scoase din uz, inclusiv în scopul obţinerii de resturi metalice direct refolosibile;
   o) informaţii referitoare la dezmembrare - toate informaţiile necesare pentru tratarea corespunzătoare şi ecologic raţională a vehiculelor scoase din uz. Aceste informaţii vor fi puse la dispoziţie agenţilor economici care deţin instalaţii de tratare autorizate de către producătorii de vehicule şi producătorii de componente sub formă de manuale sau pe suport electronic, cum ar fi CD-ROM, servicii on-line;
   p) piesă de înlocuire - piesă destinată să înlocuiască la un vehicul acea piesă cu care vehiculul a fost omologat de tip;
   r) masă medie la gol a vehiculului - masă proprie a vehiculului, conform cărţii de identitate a vehiculului, minus masa conţinutului rezervorului de carburant umplut la 90% din capacitate şi masa conducătorului auto evaluată la 75kg;
   s) depoluare - golirea de fluide şi de substanţe chimice periculoase a vehiculelor scoase din uz, cu respectarea prevederilor anexei nr. 1 la prezenta hotărâre;
   t) certificat de distrugere - certificatul eliberat ultimului deţinător al vehiculului scos din uz de către unităţile autorizate pentru colectare/tratare.
    ţ) acord voluntar - acordul încheiat între autorităţile publice competente şi structurile asociative în domeniu, deschis tuturor partenerilor care doresc să se conformeze condiţiilor acordului, în vederea atingerii obiectivelor prevăzute în prezenta hotărâre;@
   u) anvelope de prim montaj - anvelopele cu care se echipează roţile vehiculului, inclusiv roata de rezervă, în cadrul procesului de fabricaţie a vehiculului respectiv;@
   v) echipamente şi instalaţii pentru epurarea apelor - orice echipamente sau instalaţii existente pe piaţă, care previn şi înlătură poluarea apelor de suprafaţă şi subterane cu produse petroliere sau alţi posibili poluatori.@
    __________
    @Literele ţ), u) şi v) au fost introduse prin art. I pct. 2 din H.G. nr. 1313/2006.

   Art. 3. - În scopul prevenirii apariţiei deşeurilor, producătorii de vehicule, în colaborare cu producătorii de componente şi de materiale, vor lua măsurile necesare pentru:
   a) limitarea şi reducerea pe cât posibil a utilizării substanţelor periculoase la construcţia vehiculelor, începând din faza de proiectare, pentru a evita poluarea mediului, facilitarea reciclării componentelor şi materialelor, precum şi evitarea eliminării deşeurilor periculoase;
   b) conceperea şi construirea noilor vehicule cu luarea în considerare a posibilităţilor de dezmembrare, reutilizare şi valorificare a componentelor şi materialelor acestora;
   c) dezvoltarea utilizării materialelor reciclate la producerea de noi vehicule sau alte produse.
   Art. 4. - (1) Materialele şi componentele vehiculelor vor fi introduse pe piaţă numai dacă nu conţin plumb, mercur, cadmiu şi crom hexavalent.
   (2) Materialele şi componentele vehiculelor exceptate de la aplicarea prevederilor alin. (1) sunt prevăzute în anexa nr. 3.@
    __________
    @Alineatul (2) a fost modificat prin art. I pct. 3 din H.G. nr. 1313/2006.

   Art. 5. - Producătorii de vehicule şi producătorii de componente sau de materiale au obligaţia de a codifica componentele şi materialele pentru a facilita identificarea acestora la dezmembrarea pentru reutilizare, valorificare, reciclare. Pot fi aplicate ca standarde de referinţă următoarele: SR EN ISO 1043-1:2003, SR ISO 10432:1995, SR EN ISO 11469:2001 pentru componente din materiale plastice şi SR ISO 1629:1993 pentru componente din cauciuc sau latex, cu excepţia anvelopelor.
   Art. 6. - (1) Producătorii, în colaborare cu agenţii economici implicaţi în gestionarea vehiculelor scoase din uz, sunt obligaţi să publice în cartea tehnică sau prin alte mijloace de informare informaţii privind:
   a) construcţia vehiculelor şi a componentelor acestora din punct de vedere al posibilităţilor de reciclare şi valorificare a acestora;
   b) modalităţile de tratare ecologică a vehiculelor uzate, în special în ceea ce priveşte dezmembrarea şi evacuarea tuturor fluidelor;
   c) dezvoltarea şi optimizarea metodelor de reutilizare, reciclare şi recuperare a vehiculelor uzate şi a componentelor acestora;
   d) progresele realizate în domeniul valorificării şi reciclării în scopul reducerii cantităţii de deşeuri, precum şi pentru creşterea gradului de valorificare şi reciclare.
   (2) Producătorii au obligaţia de a pune la dispoziţie potenţialilor cumpărători informaţiile prevăzute la alin. (1). Date generale referitoare la informaţiile prevăzute la alin. (1) vor fi incluse în materialele promoţionale utilizate la comercializarea noilor vehicule.
   Art. 7 - (1) Producătorii de vehicule au obligaţia de a furniza gratuit agenţilor economici autorizaţi, care realizează dezmembrarea şi/sau tratarea vehiculelor scoase din uz, la cererea acestora şi cu respectarea secretului industrial şi comercial, informaţii privind dezmembrarea tipurilor noi de vehicule în termen de cel mult 6 luni de la punerea pe piaţă a acestora. Aceste informaţii vor privi componentele şi materialele, precum şi localizarea tuturor substanţelor periculoase utilizate cu scopul atingerii obiectivelor prevăzute la art. 15.
   (2) Producătorii de componente pentru vehicule trebuie să furnizeze agenţilor economici autorizaţi, care realizează dezmembrarea şi/sau tratarea vehiculelor scoase din uz, la cererea acestora şi cu respectarea secretului industrial şi comercial, informaţiile necesare privind dezmembrarea, depozitarea şi testarea componentelor reutilizabile.
   Art. 8. - Persoanele fizice sau persoanele juridice deţinătoare de vehicule scoase din uz au următoarele obligaţii:
   a) să nu abandoneze vehiculele scoase din uz ori componentele solide şi/sau lichide ale acestora, pe sol, în apele de suprafaţă şi ale mării teritoriale;
   b) să predea vehiculele scoase din uz agenţilor economici autorizaţi să desfăşoare activităţi de colectare şi/sau tratare a vehiculelor scoase din uz.
   Art. 9. - (1) Producătorii de vehicule trebuie să asigure, individual sau prin contracte cu terţe părţi, preluarea de la ultimul deţinător a vehiculelor pe care le-au introdus pe piaţă, atunci când acestea devin vehicule scoase din uz.
   (2) În scopul aplicării prevederilor alin. (1), producătorii de vehicule vor asigura, individual sau prin contracte cu terţe părţi, minimum:
   a) un punct de colectare în fiecare judeţ;
   b) un punct de colectare în fiecare oraş cu peste 100.000 de locuitori, în cazul în care volumele de vehicule scoase din uz predate depăşesc capacitatea de preluare a punctului de colectare prevăzut la lit. a);@
   c) 3 puncte de colectare în municipiul Bucureşti.
   (3) Producătorii de vehicule trebuie:
   a) să transmită anual Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor lista cu punctele de colectare desemnate, potrivit obligaţiilor prevăzute la alin. (1);
   b) să afişeze lista cu punctele de colectare prevăzute la alin. (2) la punctele de vânzare a vehiculelor noi; lista va include detaliile de contact privind persoanele care reprezintă aceste puncte de colectare;
   c) să pună la dispoziţie publicului, prin publicarea pe Internet, lista prevăzută la lit. a) a prezentului alineat.
    __________
    @Litera b) de la alin. (2) a fost modificată prin art. I pct. 4 din H.G. nr. 1313/2006.

   Art. 10. - (1) Predarea vehiculului scos din uz la punctele de colectare prevăzute la art. 9 alin. (2) se face fără nicio cheltuială a deţinătorului care îl predă.@
   (2) Sunt exceptate de la aplicarea prevederilor alin. (1):
   a) vehiculele scoase din uz, care nu sunt înmatriculate sau pentru care ultima înmatriculare nu s-a făcut în România, potrivit prevederilor legale în vigoare;
   b) vehiculele scoase din uz, care au fost înmatriculate temporar în România;
   c) vehiculele scoase din uz, care nu mai conţin una sau mai multe componente esenţiale, în mod special grupul motopropulsor, trenul de rulare, caroseria, şasiul, catalizatorul sau echipamentele electronice de gestionare a funcţiilor vehiculului;
   d) vehiculele scoase din uz, cărora li s-au adăugat deşeuri.
    __________
    @Alineatul (1) a fost modificat prin art. I pct. 5 din H.G. nr. 1313/2006.

   Art. 11. - (1) Colectarea vehiculelor scoase din uz se va face numai în baza prezentării agentului economic care efectuează colectarea şi/sau dezmembrarea a următoarelor documente:
   a) cartea de identitate a vehiculului (original şi o copie care va fi predată agentului economic care efectuează colectarea şi/sau dezmembrarea);
   b) pentru persoane fizice, documentul de identitate al ultimului proprietar, dacă acesta efectuează predarea vehiculului, sau al altei persoane împuternicite de acesta printr-un act notarial să efectueze predarea vehiculului uzat, precum şi actul notarial de împuternicire, după caz;
   c) pentru persoane juridice, documentul de identitate al persoanei delegate de societatea deţinătoare a vehiculului scos din uz să efectueze predarea vehiculului şi delegaţia din partea societăţii deţinătoare a vehiculului scos din uz pentru persoana care va efectua predarea vehiculului.
   (2) Se exceptează de la aplicarea prevederilor lit. a) şi b) ale alin. (1) vehiculele fără proprietar sau abandonate pe domeniul public ori privat al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale şi trecute, potrivit legii, în proprietatea unităţilor administrativ-teritoriale de pe a căror rază au fost ridicate.
   (3) Agenţii economici autorizaţi pentru colectarea vehiculelor scoase din uz au obligaţia de a emite ultimului deţinător al vehiculului scos din uz un certificat de distrugere, la preluarea vehiculului scos din uz. În cazul în care agenţii economici desfăşoară doar activităţi de colectare, certificatele de distrugere vor fi emise în numele unităţilor de tratare cu care au contract, cu acordul scris al acestora şi cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
   (4) Modelul şi condiţiile de emitere ale certificatului de distrugere se aprobă prin ordin comun al ministrului mediului şi gospodăririi apelor, al ministrului administraţiei şi internelor şi al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului, în termen de 90 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei hotărâri.
   Art. 111. - (1) În cazul în care operatorii economici desfăşoară numai activităţi de colectare, aceştia vor preda vehiculele scoase din uz, complete, operatorilor economici care desfăşoară activităţi de dezmembrare şi/sau valorificare.
   (2) În cazul în care vehiculele scoase din uz au fost preluate fără una sau mai multe componente esenţiale, în mod special grupul motopropulsor, trenul de rulare, caroseria, şasiul, catalizatorul sau echipamentele electronice de gestionare a funcţiilor vehiculului, după caz, acest lucru se va specifica, în mod explicit, într-o notă care se va ataşa la certificatul de distrugere la preluarea vehiculelor scoase din uz.
   (3) O copie de pe certificatul de distrugere, însoţit de nota prevăzută la alin. (2), va fi transmisă către operatorii economici autorizaţi pentru dezmembrarea şi/sau valorificarea vehiculelor scoase din uz.@
    __________
    @Articolul a fost introdus prin art. I pct. 6 din H.G. nr. 1313/2006.

   Art. 12. - (1) Colectarea şi tratarea vehiculelor scoase din uz, care au fost introduse pe piaţă de producători individuali sau ale căror producători şi-au încetat activitatea, se asigură prin proiecte finanţate de la Fondul pentru mediu, conform legislaţiei în vigoare.
   (2) Finanţarea proiectelor prevăzute la alin. (1) se face numai în cazul în care se dovedeşte cu documente că nivelul costurilor de colectare şi tratare a vehiculelor scoase din uz depăşeşte veniturile obţinute din vânzarea pieselor reutilizabile şi a materiilor prime secundare, rezultate din tratarea acestora.
   Art. 13. - Agenţii economici care efectuează operaţiuni de întreţinere şi reparaţii auto au obligaţia de a preda pentru reciclare, valorificare sau reutilizare materialele şi piesele înlocuite, care constituie deşeuri, către agenţii economici autorizaţi, potrivit prevederilor legislaţiei în vigoare.
   Art. 14. - (1) Agenţii economici care desfăşoară activităţi de colectare şi dezmembrare a vehiculelor scoase din uz trebuie să fie autorizaţi potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 78/2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 426/2001, şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 82/2000 privind autorizarea agenţilor economici care desfăşoară activităţi de reparaţii, de reglare, de modificări constructive, de reconstrucţie a vehiculelor rutiere, precum şi de dezmembrare a vehiculelor uzate, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 222/2003, cu modificările ulterioare.
   (2) Agenţii economici care desfăşoară activităţi de valorificare şi/sau eliminare a componentelor şi materialelor rezultate în urma dezmembrării vehiculelor scoase din uz trebuie să fie autorizaţi potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 78/2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 426/2001, şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 16/2001 privind gestionarea deşeurilor industriale reciclabile, republicată, cu modificările ulterioare.
   (3) Agenţii economici care desfăşoară activităţi de colectare şi tratare a vehiculelor scoase din uz sunt obligaţi să respecte cerinţele minime prevăzute în anexa nr. 1.
   (4) În vederea respectării obligaţiilor prevăzute în anexa nr. 1, agenţii economici prevăzuţi la alin. (1) au obligaţia ca, în termen de 18 luni de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei hotărâri, să solicite autorităţii teritoriale pentru protecţia mediului revizuirea autorizaţiei de mediu.
   (41) În cazul operatorilor economici care desfăşoară activitatea de depoluare cu instalaţii mobile, acest lucru este specificat în mod explicit în autorizaţia de mediu.@
   (5) Agenţii economici care desfăşoară activităţi de dezmembrare şi/sau tratare a vehiculelor scoase din uz au obligaţia de a ţine evidenţa tuturor categoriilor de deşeuri şi a componentelor reutilizabile.
    __________
    @Alineatul (41) a fost introdus prin art. I pct. 7 din H.G. nr. 1313/2006.

   Art. 15. - (1) Începând cu data de 1 ianuarie 2007 operatorii economici sunt obligaţi să asigure realizarea următoarelor obiective, luând în considerare masa medie la gol:
   a) reutilizarea şi valorificarea a cel puţin 75% din masa medie pe vehicul şi an, pentru vehiculele fabricate înainte de 1 ianuarie 1980;
   b) reutilizarea şi valorificarea a cel puţin 85% din masa medie pe vehicul şi an, pentru vehiculele fabricate după 1 ianuarie 1980;
   c) reutilizarea şi reciclarea a 70% din masa medie pe vehicul şi an, pentru vehiculele fabricate înainte de 1 ianuarie 1980;
   d) reutilizarea şi reciclarea a 80% din masa medie pe vehicul şi an, pentru vehiculele fabricate începând cu 1 ianuarie 1980.@
   (2) Începând cu data de 1 ianuarie 2015 operatorii economici sunt obligaţi să asigure realizarea următoarelor obiective, luând în considerare masa medie la gol:
   a) reutilizarea şi valorificarea a cel puţin 95% din masa medie pe vehicul şi an, pentru toate vehiculele scoase din uz;
   b) reutilizarea şi reciclarea a cel puţin 85% din masa medie pe vehicul şi an, pentru toate vehiculele scoase din uz.@
   (3) Prevederile alin. (1) şi (2) şi, de asemenea, prevederile art. 5 şi 7 nu se aplică vehiculelor cu destinaţii speciale, astfel cum sunt definite în Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 211/2003, cu modificările şi completările ulterioare.
   (4) Obiectivele prevăzute la alin. (1) şi (2) se pot realiza în următoarele moduri:
   a) individual de către producători, în instalaţii proprii sau în instalaţii autorizate ale altor operatori economici cu care producătorii au contract;
   b) prin transferarea acestei responsabilităţi către o persoană juridică autorizată în acest scop de către Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor.@
   (5) Procedura şi criteriile de autorizare pentru persoanele juridice prevăzute la alin. (4) lit. b) se stabilesc prin ordin comun al ministrului mediului şi gospodăririi apelor şi al ministrului economiei şi comerţului, în termen de 12 luni de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei hotărâri.
   (6) În scopul monitorizării atingerii obiectivelor prevăzute la alin. (1) şi (2), agenţii economici care desfăşoară operaţiuni de tratare a vehiculelor scoase din uz au obligaţia de a transmite autorităţilor teritoriale pentru protecţia mediului formularele prevăzute în anexa nr. 2, completate pentru anul precedent, până la data de 15 martie a anului în curs.
   (61) La completarea rubricilor prevăzute la nr. crt. 1-4 din anexa nr. 2 se pot folosi estimări asupra procentajului mediu al reutilizării, reciclării şi valorificării metalelor din vehiculele scoase din uz, denumite în continuare estimarea conţinutului de metal. Această estimare este susţinută de explicaţii detaliate privind procentajul de metal conţinut şi de estimarea procentajului de metal reutilizat, valorificat şi reciclat.@
   (62) În datele utilizate pentru estimarea conţinutului de metal se va ţine cont de:
   a) piaţa naţională de vehicule actuală;
   b) vehiculele scoase din uz pe teritoriul României;
   c) materialele şi componentele provenite de la vehiculele cuprinse în această estimare, pentru a evita dubla contorizare.@
   (63) Rubricile prevăzute la nr. crt. 1-4 din anexa nr. 2 sunt completate de către operatorii economici pe durata unui an, începând cu datele pe 2006, şi sunt transmise către autorităţile teritoriale pentru protecţia mediului, potrivit prevederilor alin. (6). Datele sunt centralizate la Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului şi sunt trimise, în termen de 30 de zile, la Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor.@
   (64) Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor transmite datele prevăzute la alin. (63) Comisiei Europene, în maximum 18 luni de la sfârşitul anului pentru care se face raportarea.@
   (7) La interval de 3 ani, Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor înaintează Comisiei Europene un raport privind punerea în aplicare a prezentei hotărâri. Raportul este întocmit pe baza formularelor prevăzute la alin. (6), cu scopul de a stabili o bază de date privind vehiculele uzate şi tratarea acestora. Raportul conţine informaţii relevante referitoare la posibilele modificări în structura comercializării autovehiculelor şi în sectoarele de colectare, dezmembrare, tăiere, recuperare şi reciclare, care pot duce la perturbarea concurenţei între sau în interiorul statelor membre ale Uniunii Europene. Formularele sau schemele sunt trimise statelor membre ale Uniunii Europene cu 6 luni înainte de începutul perioadei acoperite de raport. Raportul este înaintat Comisiei Europene în termen de 9 luni de la sfârşitul perioadei de 3 ani pe care o acoperă.
    __________
    @Alineatele (1) şi (2) au fost modificate prin art. I pct. 9 din H.G. nr. 1313/2006.
   - Alineatul (4) a fost modificat prin art. I pct. 9 din H.G. nr. 1313/2006.
   - Alineatele (61) - (64) au fost introduse prin art. I pct. 10 din H.G. nr. 1313/2006.

   Art. 151. - (1) În cazul vehiculelor scoase din uz pentru care s-a emis un certificat de distrugere în România şi ale căror materiale şi componente au fost exportate către alt stat membru sau altă ţară terţă pentru tratare ulterioară, acea tratare va fi atribuită României, în scopul calculării obiectivelor, dacă există dovada că reciclarea şi/sau valorificarea au avut loc în condiţii echivalente cu cele prevăzute de legislaţia comunitară în domeniu.
   (2) Vehiculele scoase din uz pentru care un alt stat membru sau altă ţară terţă a emis un certificat de distrugere şi care sunt importate în România pentru reciclare şi/sau valorificare nu vor fi luate în considerare pentru îndeplinirea obiectivelor prevăzute la art. 15 alin. (1) şi (2) şi nu vor fi raportate ca reciclate sau valorificate în România.
   (3) În cazul exportului vehiculelor scoase din uz şi/sau materialelor şi componentelor acestora spre ţări terţe, operatorii economici care desfăşoară activităţi de dezmembrare şi/sau valorificare a vehiculelor scoase din uz vor întocmi, pentru fiecare export, câte un dosar care să conţină contractul de export şi declaraţia pe propria răspundere a operatorului economic autorizat pentru dezmembrare şi/sau valorificare, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 4, în sensul că acele materiale şi componente care au fost exportate sunt reciclate sau valorificate de către operatorul economic către care s-a efectuat exportul. Dosarul va fi prezentat, la cerere, autorităţilor responsabile de control.@
    __________
    @Articolul a fost introdus prin art. I pct. 11 din H.G. nr. 1313/2006.

   Art. 16. - (1) Vehiculele speciale, astfel cum sunt definite în Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 211/2003 pentru aprobarea Reglementărilor privind omologarea de tip şi eliberarea cărţii de identitate a vehiculelor rutiere, precum şi omologarea de tip a produselor utilizate la acestea RNTR 2, cu modificările şi completările ulterioare, sunt exceptate de la aplicarea art. 12 şi 15.@
   (2) Pentru vehiculele cu 3 roţi se aplică numai prevederile art. 8, 9 şi 14.
    __________
    @Alineatul (1) a fost modificat prin art. I pct. 12 din H.G. nr. 1313/2006.

   Art. 161. - (1) Operatorii economici pot realiza obligaţiile prevăzute la art. 3, 5-7 şi 9 şi pot aplica prevederile art. 10 individual sau prin acorduri voluntare încheiate cu autorităţile publice competente.
   (2) Acordurile voluntare respectă următoarele cerinţe:
   a) acordurile sunt executorii;
   b) acordurile trebuie să specifice obiectivele cu termenele limită respective;
   c) acordurile sunt publicate pe site-ul autorităţii publice competente.
   (3) Rezultatele obţinute pe baza acordurilor sunt monitorizate regulat, sunt raportate autorităţilor competente şi Comisiei Europene şi sunt puse la dispoziţie publicului, în conformitate cu condiţiile stabilite în acestea.
   (4) Autorităţile competente iau deciziile necesare examinării progresului înregistrat pe baza acordurilor.
   (5) În cazul nerespectării acordurilor voluntare, operatorilor economici li se vor aplica sancţiunile prevăzute la art. 17, pentru nerealizarea obligaţiei respective.@
    __________
    @Articolul a fost introdus prin art. I pct. 13 din H.G. nr. 1313/2006.

   Art. 17. - (1) Constituie contravenţii următoarele fapte şi se sancţionează după cum urmează:
   a) nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 6, 111 şi 161, cu amendă de la 1.000 lei la 2.000 lei;@
   b) nerespectarea prevederilor art. 7 şi ale art. 15 alin. (1), (2) şi (6), cu amendă de la 75.000.000 lei la 150.000.000 lei;
   c) nerespectarea prevederilor art. 5, 9, 13 şi 14, cu amendă de la 100.000.000 lei la 200.000.000 lei şi cu suspendarea temporară a activităţii agentului economic până la conformarea cu prevederile prezentei hotărâri;
   d) punerea pe piaţă a vehiculelor cu încălcarea prevederilor art. 4, cu amendă de la 100.000.000 lei la 300.000.000 lei şi cu suspendarea temporară a activităţii agentului economic până la conformarea cu prevederile prezentei hotărâri.
   (2) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către personalul împuternicit al Autorităţii Naţionale de Control, prin Garda Naţională de Mediu, sau al celorlalte autorităţi competente potrivit legii.
   (3) Contravenţiilor prevăzute la alin. (1) şi (2) le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare, inclusiv cele prevăzute la art. 28 din ordonanţa menţionată.
    __________
    @Litera a) de la alin. (1) a fost modificată prin art. I pct. 14 din H.G. nr. 1313/2006.

   Art. 18. - Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepţia art. 4, 5, 10, 12, art. 15 alin. (64) şi (7), art. 151 şi a art. 161 alin. (3), care intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2007, precum şi a art. 9, care intră în vigoare la data de 1 octombrie 2006.@
    __________
    @Articolul a fost modificat prin art. I pct. 15 din H.G. nr. 1313/2006.

   Art. 19. - Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.@
    __________
    @Articolul a fost modificat prin art. I pct. 16 din H.G. nr. 1313/2006.

   Art. 20. - Prezenta hotărâre transpune Directiva 2000/53/CE privind vehiculele scoase din uz, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţii Europene (JOCE) nr. L 269 din 21 octombrie 2000, P. 0034-0043, cu excepţia art. 4 alin. (2) şi art. 5 alin. (3) paragraful 2 şi 3, care vor fi transpuse prin ordin al ministrului mediului şi gospodăririi apelor, până la data aderării României la Uniunea Europeană.

    PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE
   
                      Contrasemnează:
                      ───────────────
              p. Ministrul mediului şi gospodăririi apelor,
                      Florin Stadiu,
                      secretar de stat
           p. Ministrul transporturilor, construcţiilor şi turismului,
                      Traian Panait,
                      secretar de stat
                 p. Ministrul integrării europene,
                      Andrei Popescu,
                     secretar de stat
                  p. Ministrul finanţelor publice,
                    Mihai Nicolae Tănăsescu
 

    Bucureşti, 21 decembrie 2004.
    Nr. 2.406.

   ANEXA Nr. 1

    CERINŢE MINIME
necesar a fi îndeplinite de către unităţile de colectare şi de cele
de tratare a vehiculelor scoase din uz, în scopul minimizării
impactului asupra mediului al colectării, dezmembrării şi reciclării
vehiculelor scoase din uz, precum şi a eliminării în condiţii de
siguranţă pentru mediu a deşeurilor rezultate

   1. Cerinţe care trebuie îndeplinite de unităţile de colectare:
   a) unităţile de colectare nu au dreptul să trateze vehiculele scoase din uz, în mod special în ceea ce priveşte evacuarea fluidelor şi dezmembrarea acestora. Acestea trebuie să încheie contracte cu unităţile de tratare în ceea ce priveşte perioadele de preluare a vehiculelor, în scopul evitării prejudiciilor produse mediului de stocarea prelungită a acestora şi al evitării blocării activităţii de colectare. Aceste prevederi nu se aplică agenţilor economici care sunt autorizaţi să desfăşoare activităţi de colectare şi tratare;
   b) unităţile de colectare trebuie să deţină toate autorizaţiile necesare pentru activitatea desfăşurată, conform prevederilor legale în vigoare;
   c) este interzisă stocarea vehiculelor unul peste altul, precum şi aşezate pe una dintre părţile laterale sau pe plafon. Vehiculele trebuie stocate în aşa fel încât să se evite orice prejudiciu ce ar putea fi adus componentelor care conţin fluide sau părţilor uşor demontabile din sticlă (cum ar fi: parbrizul, luneta sau geamurile laterale);
   d) suprafaţa pentru colectare trebuie împărţită într-o suprafaţă unde vehiculele scoase din uz sunt predate de către deţinători şi o suprafaţă pentru stocarea temporară a acestora în vederea predării către unităţile de tratare. Această ultimă suprafaţă trebuie să fie protejată împotriva scurgerilor de ulei mineral, în conformitate cu reglementările legale în vigoare, şi să prezinte o reţea de drenare a apelor meteorice. Dacă suprafaţa este acoperită, existenţa reţelei de drenare nu mai este obligatorie;
   e) deţinerea echipamentelor necesare transportării vehiculelor la unităţile de tratare, ţinându-se seama de faptul că vehiculele uzate colectate nu mai au drept de circulaţie pe drumurile publice o dată cu emiterea certificatului de distrugere şi implicit cu radierea din circulaţie;
   f) sunt obligatorii deţinerea în cantităţi suficiente şi stocarea în condiţii corespunzătoare a substanţelor pentru tratarea şi neutralizarea oricăror posibile scurgeri de fluide;
   g) este obligatorie deţinerea de echipamente şi instalaţii de epurare a apelor, inclusiv a apelor meteorice, în conformitate cu reglementările legale în vigoare;@
   h) unitatea de colectare trebuie să aibă o capacitate adecvată de prevenire şi stingere a incendiilor;
   i) unitatea de colectare trebuie să fie îngrădită, pentru a preveni accesul persoanelor neautorizate;
   j) este obligatorie amplasarea unui indicator în apropierea căii de acces, în care să se specifice denumirea, adresa şi orele de funcţionare ale unităţii;
   k) toate vehiculele scoase din uz, colectate de la ultimul deţinător, precum şi cele care urmează să fie transferate către unităţile de tratare vor fi evidenţiate în scris într-un registru de operare. În plus, vor fi înregistrate următoarele informaţii:
   - copii ale cărţilor de identitate ale vehiculelor uzate colectate;
   - pentru persoanele fizice - copii ale documentelor de identitate ale ultimilor proprietari sau ale persoanelor împuternicite de aceştia printr-un document notarial să efectueze predarea vehiculelor uzate;
   - pentru persoanele juridice - copii ale documentelor de identitate ale persoanelor delegate de societăţile deţinătoare ale vehiculelor scoase din uz să efectueze predarea acestora;
   - copii ale certificatelor de distrugere ale tuturor vehiculelor scoase din uz, preluate;
   - probleme deosebite şi avarii incluzând cauzele şi măsurile de remediere ale acestora.
    Registrul de operare va fi prezentat, la cerere, autorităţilor responsabile cu controlul.
    __________
    @Litera g) de la pct. 1 a fost modificată prin art. I pct. 17 din H.G. nr. 1313/2006.

   2. Cerinţe pentru unităţile de tratare:
   a) zona de lucru trebuie să fie împărţită în:
   - zona de livrare (primire şi înregistrare);
   - zona de depozitare preliminară a vehiculelor care nu au fost tratate prealabil;
   - zona de pretratare a vehiculelor scoase din uz;
   - zona de depozitare a vehiculelor pretratate;
   - zona de dezmembrare;
   - zona de stocare a părţilor reutilizabile care nu conţin fluide;
   - zona de stocare a părţilor reutilizabile care conţin fluide;
   - zona de stocare a deşeurilor solide pentru reciclare/valorificare energetică/eliminare;
   - zona de stocare a deşeurilor fluide pentru reciclare/valorificare energetică/eliminare;
   - zona de stocare a vehiculelor dezmembrate ce vor fi transportate către shredder;
   - zona de compactare (dacă se efectuează această operaţiune).
    Toate zonele trebuie să fie identificate în mod clar;
   b) zonele ce servesc pentru stocarea vehiculelor scoase din uz primite trebuie să fie impermeabilizate;
   c) pe durata depozitării, înaintea pretratării şi dezmembrării, este interzisă stocarea vehiculelor aşezate pe una dintre părţile laterale sau pe plafon, pentru a preveni scurgerea fluidelor. Depozitarea vehiculelor uzate unul peste altul este admisă numai dacă există echipamentele necesare pentru a se asigura prevenirea deformării şi deteriorării componentelor care conţin fluide.
   d) în zonele în care se realizează pretratarea, dezmembrarea, stocarea fluidelor şi a părţilor care conţin fluide, precum şi compactarea trebuie luate măsuri pentru a se asigura evitarea degradării deşeurilor valorificabile;
   e) vehiculele scoase din uz, pretratate şi dezmembrate, trebuie depozitate pe suprafeţe impermeabile astfel încât să fie evitată contaminarea solului sau a pânzei freatice;
   f) operatorii au obligaţia de a ţine un registru de evidenţă a operaţiunilor de tratare;
   g) este obligatorie deţinerea de echipamente şi instalaţii de epurare a apelor, inclusiv a apelor meteorice, în conformitate cu reglementările legale în vigoare;@
   h) unitatea trebuie să aibă o capacitate corespunzătoare de depozitare a anvelopelor uzate şi să prevină formarea de stocuri;
   i) unitatea trebuie să aibă o capacitate adecvată de prevenire şi stingere a incendiilor;
    Pretratare
   j) la primirea vehiculelor scoase din uz operatorii unităţilor de tratare vor efectua cu prioritate, în cel mai scurt timp posibil, următoarele operaţiuni de pretratare:
   - îndepărtarea acumulatorilor;
   - demontarea rezervorului de combustibil lichid sau gazos de către personal autorizat, conform instrucţiunilor producătorului;
   - tratarea componentelor pirotehnice, fie prin dezmembrare şi eliminare conform instrucţiunilor producătorului, fie prin detonare, pentru a le face inofensive atât timp cât sunt instalate pe vehicule;
   - îndepărtarea pe cât posibil a tuturor componentelor conţinând mercur;
   k) înaintea oricărei tratări operatorii unităţilor de tratare trebuie să îndepărteze de pe vehicule şi să colecteze selectiv următoarele fluide şi materiale:
   - combustibilul (inclusiv gazul lichefiat);
   - lichidul de răcire;
   - lichidul de frână;
   - lichidul de spălare a parbrizului;
   - agentul frigorific din instalaţia de aer condiţionat;
   - filtrul de ulei;
   - condensatoare ce conţin PCB/PCT;
   - uleiul de motor, de transmisie, uleiul hidraulic şi cel utilizat în amortizoare, cu excepţia cazului când acestea sunt necesare pentru reutilizarea componentelor care le conţin.
    Componentele şi materialele care prezintă riscuri pentru pânza freatică şi pentru apele de suprafaţă vor fi depozitate pe suprafeţe acoperite şi impermeabilizate;
    k1) operatorii economici autorizaţi pot îndeplini cerinţele legate de pretratarea şi tratarea vehiculelor scoase din uz şi prin utilizarea de mmstalaţii de depoluare mobile, cu respectarea dispoziţiilor prevăzute la pct. 1 lit. a) din prezenta anexă;@
    Tratare
   l) înaintea oricărei tratări ulterioare, operatorii unităţilor de tratare vor trebui să îndepărteze următoarele substanţe, materiale sau componente, din cauza pericolului pe care acestea îl prezintă:
   - componentele potenţial periculoase indicate de producători;
   - suspensiile, dacă nu au fost golite de fluide;
   - componentele conţinând azbest;
   - componentele conţinând mercur, cum ar fi întrerupătoarele, în măsura în care este posibil;
   - componentele şi materialele care conţin cadmiu, plumb, crom hexavalent;
   - substanţele care nu au legătură cu vehiculele scoase din uz;
   m) înainte de transferarea vehiculelor dezmembrate către shredder sau către o altă instalaţie de tratare ulterioară, operatorii unităţilor de tratare trebuie să asigure cu prioritate dezasamblarea următoarelor componente:
   - convertoare catalitice;
   - greutăţi de echilibrare;
   - jante de aluminiu;
   - lunetă, parbriz şi geamuri laterale;
   - anvelope;
   - componente mari de plastic, cum sunt barele de protecţie, grila radiatorului, dacă acestea nu sunt separate în timpul sau după procesul de tocare/mărunţire într-o manieră care să permită reciclarea materialelor;
   - componente metalice care conţin cupru, aluminiu şi magneziu, dacă respectivele metale nu vor fi separate în timpul sau după procesul de tocare/mărunţire;
   n) componentele şi substanţele obţinute din vehiculele scoase din uz trebuie să fie reciclate sau reutilizate într-o măsură cât mai mare, acordându-se prioritate reutilizării.
    În măsura posibilităţilor tehnice şi financiare, lichidul de frână, uleiurile hidraulice, lichidul de răcire şi agentul frigorific din instalaţia de aer condiţionat trebuie să fie reciclate.
    Deşeurile care vor fi reciclate trebuie să fie depozitate separat de deşeurile care urmează să fie eliminate;
   o) vehiculele pretratate sau dezmembrate pot fi compactate în instalaţii corespunzătoare în scopul transportării, dacă s-a asigurat demontarea tuturor componentelor care pot fi reutilizate sau reciclate;
    Documente
   p) operatorii unităţilor de tratare au obligaţia de a ţine un registru de operare în care se vor menţiona datele de identificare a vehiculelor, operaţiile de evacuare a fluidelor, reutilizarea şi reciclarea materialelor, materialele valorificate energetic, alte tratamente aplicate unor componente;
   r) registrul de operare va conţine şi toate datele esenţiale privind funcţionarea unităţii, care rezultă din principiile de transparenţă şi trasabilitate în ceea ce priveşte gestionarea ecologică şi raţională a vehiculelor scoase din uz, respectiv:
   - copii ale certificatelor de distrugere;
   - inventarele şi locaţiile, pe tipuri şi cantităţi, ale tuturor substanţelor, materialelor şi componentelor rezultate în urma operaţiunilor de pretratare şi tratare a vehiculelor uzate;
   - evidenţa tuturor deşeurilor reciclate sau eliminate, precum şi informaţii privind componentele reutilizate;
   - informaţii privind fluxurile de deşeuri din alte domenii de activitate ale unităţii, care vor fi eliminate împreună cu fluxurile de deşeuri rezultate de la gestionarea vehiculelor scoase din uz;
   - probleme în funcţionare, cauzele acestora şi măsurile luate pentru soluţionarea acestora.
    __________
    @Litera g) de la pct. 2 a fost modificată prin art. I pct. 18 din H.G. nr. 1313/2006.
   - Litera k1) de la pct. 2 a fost introdusă prin art. I pct. 19 din H.G. nr. 1313/2006.

   ANEXA Nr. 2@
    __________
    @Anexa a fost înlocuită prin art. I pct. 20 din H.G. nr. 1313/2006.

    MONITORIZAREA
obiectivelor de reutilizare şi valorificare, respectiv reutilizare
şi reciclare a vehiculelor scoase din uz
    ___________
   *) Tabelele din cuprinsul anexei nr. 1 sunt reproduse în facsimil.

   1. Materiale provenite de la depoluarea şi dezmembrarea vehiculelor scoase din uz (în tone pe an)
   
┌────────────────┬───────────┬─────────┬────────────┬──────────────┬───────────┐
│Materiale de la │Reutilizare│Reciclare│Valorificare│ Valorificare │ Eliminare │
│ depoluare şi │  (A)  │ (B1)  │ energetică │  totală  │  E1   │
│dezmembrare(**) │      │     │  (C1)  │(D1 = B1 + C1)│      │
├────────────────┼───────────┼─────────┼────────────┼──────────────┼───────────┤
│Baterii     │      │     │      │       │      │
├────────────────┼───────────┼─────────┼────────────┼──────────────┼───────────┤
│Lichide     │      │     │      │       │      │
│(excluzând   │      │     │      │       │      │
│combustibilul) │      │     │      │       │      │
├────────────────┼───────────┼─────────┼────────────┼──────────────┼───────────┤
│Filtre de ulei │      │     │      │       │      │
├────────────────┼───────────┼─────────┼────────────┼──────────────┼───────────┤
│Alte materiale │      │     │      │       │      │
│de la depoluare │      │     │      │       │      │
│(excluzând   │      │     │      │       │      │
│combustibilul) │      │     │      │       │      │
├────────────────┼───────────┼─────────┼────────────┼──────────────┼───────────┤
│Catalizatori  │      │     │      │       │      │
├────────────────┼───────────┼─────────┼────────────┼──────────────┼───────────┤
│Componente   │      │     │      │       │      │
│metalice    │      │     │      │       │      │
├────────────────┼───────────┼─────────┼────────────┼──────────────┼───────────┤
│Anvelope    │      │     │      │       │      │
├────────────────┼───────────┼─────────┼────────────┼──────────────┼───────────┤
│Componente mari │      │     │      │       │      │
│de plastic   │      │     │      │       │      │
├────────────────┼───────────┼─────────┼────────────┼──────────────┼───────────┤
│Sticlă     │      │     │      │       │      │
├────────────────┼───────────┼─────────┼────────────┼──────────────┼───────────┤
│Alte materiale │      │     │      │       │      │
│provenite de la │      │     │      │       │      │
│dezmembrare   │      │     │      │       │      │
├────────────────┼───────────┼─────────┼────────────┼──────────────┼───────────┤
│Total      │      │     │      │       │      │
└────────────────┴───────────┴─────────┴────────────┴──────────────┴───────────┘
 

   **) Se vor utiliza, acolo unde este posibil, codurile conform Hotărârii Guvernului nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase.

   2. Materiale provenite de la tocarea/mărunţirea vehiculelor scoase din uz (în tone pe an)
   
┌──────────────────────────────┬─────────┬────────────┬──────────────┬─────────┐
│    Materiale de la    │Reciclare│Valorificare│ Valorificare │Eliminare│
│   tocare/mărunţire(**)   │ (B2)  │ energetică │  totală  │  E2  │
│               │     │  (C2)  │(D2 = B2 + C2)│     │
├──────────────────────────────┼─────────┼────────────┼──────────────┼─────────┤
│Materiale feroase (oţel)   │     │      │       │     │
├──────────────────────────────┼─────────┼────────────┼──────────────┼─────────┤
│Materiale neferoase (aluminiu,│     │      │       │     │
│cupru, zinc. plumb, etc.)   │     │      │       │     │
├──────────────────────────────┼─────────┼────────────┼──────────────┼─────────┤
│Fracţie uşoară rezultată în  │     │      │       │     │
│urma tocării/mărunţirii    │     │      │       │     │
├──────────────────────────────┼─────────┼────────────┼──────────────┼─────────┤
│Altele            │     │      │       │     │
├──────────────────────────────┼─────────┼────────────┼──────────────┼─────────┤
│Total             │     │      │       │     │
└──────────────────────────────┴─────────┴────────────┴──────────────┴─────────┘
 

   **) Se vor utiliza, acolo unde este posibil, codurile conform Hotărârii Guvernului nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase.

   3. Monitorizarea vehiculelor scoase din uz (părţilor vehiculelor scoase din uz) exportate pentru tratare (în tone pe an)
   
┌─────────────────────┬───────────────────────┬─────────────────────────┬─────────────────────┐
│           │ Totalul vehiculelor │  Totalul vehiculelor  │ Totalul vehiculelor │
│  Masa totală a  │scoase din uz (părţilor│ scoase din uz (părţilor │  scoase din uz  │
│vehiculelor care sunt│vehiculelor scoase din │ vehiculelor scoase din │(părţilor vehiculelor│
│ exportate pentru  │ uz) exportate care au │ uz) exportate care au │  scoase din uz)  │
│ fiecare ţară1)(**) │ fost reciclate (F1) │  fost valorificate  │ exportate care au │
│           │            │   energetic (F2)   │ fost eliminate (F3) │
├─────────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────┤
├─────────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────┤
├─────────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────┤
├─────────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────┤
└─────────────────────┴───────────────────────┴─────────────────────────┴─────────────────────┘
 

   1) Se va preciza separat, pe ţări, masa vehiculelor exportate pentru reciclare, valorificare şi eliminare.
   **) Se vor utiliza, acolo unde este posibil, codurile conform Hotărârii Guvernului nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase.

   4. Monitorizarea cantităţii totale de materiale reutilizate, reciclate, valorificate (în tone pe an)
   
┌───────────┬───────────────┬─────────────────┬───────────────────────┬───────────────────────┐
│Reutilizare│   Total   │   Total   │  Total reutilizare  │ Total reutilizare şi │
│      │  reciclare  │ valorificare  │   şi reciclare   │   valorificare   │
│  (A)  │(B1 + B2 + F1) │ (D1 + D2 + F2) │(X1 = A + B1 + B2 + F1)│(X2 = A + D1 + D2 + F2)│
├───────────┼───────────────┼─────────────────┼───────────────────────┼───────────────────────┤
├───────────┼───────────────┼─────────────────┼───────────────────────┼───────────────────────┤
├───────────┼───────────────┼─────────────────┼───────────────────────┼───────────────────────┤
├───────────┴───────────────┴─────────────────┼───────────────────────┼───────────────────────┤
│W (numărul total de vehicule scoase din uz) =│%           │%           │
│.......                   ├───────────────────────┼───────────────────────┤
│W1 (masa totală a vehiculelor) = .......   │X1/W1         │X2/W1         │
└─────────────────────────────────────────────┴───────────────────────┴───────────────────────┘
 

    NOTĂ:
   1. Operatorii economici care utilizează estimări asupra conţinutului de metal trebuie să le folosească pentru a completa rubricile din formularul 2 care se referă la metale, conform modelului.
   2. Operatorii economici care nu utilizează estimări asupra conţinutului de metal calculează reutilizarea (A) pe baza metodei de scădere: masa individuală a vehiculului (Wi) minus masa vehiculului depoluat şi dezmembrat (Wb), minus masa materialelor depoluate şi dezmembrate trimise pentru valorificare, reciclare sau eliminare. Operatorii economici care folosesc estimări asupra conţinutului de metal determină A, exclusiv componentele metalice, pe baza datelor furnizate de operatorii economici care dezmembrează şi/sau valorifică vehiculele scoase din uz.
    Cantitatea reciclată/valorificată/eliminată este determinată pe baza datelor furnizate de operatorii economici care colectează sau reciclează/valorifică ori pe baza cantităţilor notate în registrul de operare al operatorilor economici care reciclează/valorifică sau elimină materialele şi componentele provenite de la vehicule scoase din uz.
    Masa individuală a vehiculului este definită ca masa medie la gol a vehiculului.
    Masa vehiculului depoluat şi dezmembrat (Wb) este determinată pe baza informaţiilor furnizate de operatorii economici care colectează şi tratează vehiculul scos din uz.
   3. Masa totală a vehiculelor (W1) este calculată ca suma maselor individuale ale vehiculelor (Wi).
    Numărul total al vehiculelor scoase din uz (W) este calculat pe baza numărului de vehicule scoase din uz din România pentru care s-a emis un certificat de distrugere de către operatorii economici autorizaţi pentru activitatea de tratare.
   4. Fluxul de vehicule scoase din uz procesate în instalaţia de tocare/mărunţire este calculat pe baza numărului de campanii de tocare/mărunţire în corelaţie cu cantitatea de vehicule scoase din uz alimentată în instalaţia de tocare/mărunţire.
    Cantitatea de vehicule scoase din uz alimentată în instalaţia de tocare/mărunţire este calculată pe baza notelor de cântar, a chitanţelor de primire sau altor forme de înregistrare. România trebuie să raporteze Comisiei numărul de campanii de tocare/mărunţire executate pe teritoriul ei. Reciclarea/valorificarea reală, din producţia calculată, exclusiv metalele, trebuie justificată pe baza declaraţiilor operatorilor economici colectori, reciclatori, valorificatori, a notelor de cântar, a înregistrărilor de eliminare sau a altor forme de înregistrare.

   ANEXA Nr. 3@
    __________
    @Anexa a fost introdusă prin art. I pct. 21 din H.G. nr. 1313/2006.

    LISTA
materialelor şi componentelor exceptate de la aplicarea art. 4 alin. (1)
din Hotărârea Guvernului nr. 2.406/2004 privind
gestionarea vehiculelor scoase din uz
   
┌────┬────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────┬──────────────────┐
│  │                          │             │Se etichetează sau│
│  │                          │             │ se identifică în │
│Nr. │       Materiale şi componente        │ Scopul şi data expirării │ conformitate cu │
│crt.│                          │    exceptării    │  art. 5 din  │
│  │                          │             │  Hotărârea   │
│  │                          │             │  Guvernului  │
│  │                          │             │ nr. 2406/2004  │
├────┴────────────────────────────────────────────────────┴──────────────────────────┴──────────────────┤
│                      Plumb în aliaje                      │
├────┬────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────┬──────────────────┤
│ 1. │Oţel pentru prelucrări mecanice şi oţel galvanizat │             │         │
│  │cu conţinut de plumb de până la 0,35% în greutate  │             │         │
├────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────┤
│ 2. │a) Aluminiu pentru prelucrări mecanice cu conţinut │    1 iulie 2008    │         │
│  │de plumb de până la 1,5% în greutate        │             │         │
│  ├────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────┤
│  │b) Aluminiu pentru prelucrări mecanice cu conţinut │             │         │
│  │de plumb de până la 0,4% în greutate        │             │         │
├────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────┤
│ 3. │Aliaj de cupru cu un conţinut de plumb de până   │             │         │
│  │la 4% în greutate                  │             │         │
├────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────┤
│ 4. │Bucşe şi carcase de lagăre din aliaj plumb/bronz  │    1 iulie 2008    │         │
├────┴────────────────────────────────────────────────────┴──────────────────────────┴──────────────────┤
│               Plumb şi compuşi ai plumbului în componente               │
├────┬────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────┬──────────────────┤
│ 5. │Baterii                       │             │    X     │
├────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────┤
│ 6. │Amortizoare de vibraţii               │             │    X     │
├────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────┤
│ 7. │a) Agenţi de vulcanizare şi stabilizatori pentru  │    1 iulie 2008    │         │
│  │elastomeri folosiţi în aplicaţii din tehnologia   │             │         │
│  │fluidelor şi a trenurilor de rulare cu conţinut   │             │         │
│  │de plumb de până la 0,5% în greutate        │             │         │
│  ├────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────┤
│  │b) Agenţi de legătură pentru elastomeri în     │             │         │
│  │aplicaţii ale trenurilor de rulare cu conţinut   │             │         │
│  │de plumb de până la 0,5% în greutate        │             │         │
├────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────┤
│ 8. │Conectori ai circuitelor electrice şi alte     │             │    X(1)    │
│  │aplicaţii electrice                 │             │         │
├────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────┤
│ 9. │Cupru din garniturile de frână cu conţinut     │    1 iulie 2007    │    X     │
│  │de plumb mai mare de 0,4% în greutate        │             │         │
├────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────┤
│10. │Scaune de supapă                  │    Tipurile de    │         │
│  │                          │  motoare realizate   │         │
│  │                          │  înainte de 1 iulie  │         │
│  │                          │  2003: 1 iulie 2007  │         │
├────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────┤
│11. │Componentele electrice care conţin plumb, inserate │             │  X(2) (pentru  │
│  │într-o matrice din sticlă sau ceramică, cu     │             │ componente ale │
│  │excepţia sticlei pentru baloanele becurilor şi a  │             │motoarelor altele │
│  │izolatorilor ceramici ai bujiilor          │             │decât cele piezo) │
├────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────┤
│12. │Iniţiatori pirotehnici               │ Vehiculele pentru care │         │
│  │                          │s-a emis omologare de tip │         │
│  │                          │ înainte de 1 iulie 2006 │         │
│  │                          │ iniţiatorii pirotehnici │         │
│  │                          │ destinaţi întreţinerii │         │
│  │                          │   acestor vehicule   │         │
├────┴────────────────────────────────────────────────────┴──────────────────────────┴──────────────────┤
│                      Crom hexavalent                      │
├────┬────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────┬──────────────────┤
│13. │a) Acoperiri anticorozive              │    1 iulie 2007    │         │
│  ├────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────┤
│  │b) Acoperiri anticorozive ale şuruburilor şi    │    1 iulie 2008    │         │
│  │piuliţelor de asamblare pentru şasiuri       │             │         │
├────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────┤
│14. │Răcitoare cu absorbţie în rulote          │             │    X     │
├────┴────────────────────────────────────────────────────┴──────────────────────────┴──────────────────┤
│                        Mercur                         │
├────┬────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────┬──────────────────┤
│15. │Lămpi cu descărcare şi panouri de afişare      │             │    X     │
├────┴────────────────────────────────────────────────────┴──────────────────────────┴──────────────────┤
│                        Cadmiu                         │
├────┬────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────┬──────────────────┤
│16. │Pastă pentru plăcile de acumulator         │  31 decembrie 2006   │         │
├────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────┤
│17. │Baterii pentru vehiculele electrice         │ După 31 decembrie 2008, │    X     │
│  │                          │ introducerea pe piaţă a │         │
│  │                          │ bateriilor NiCd va fi  │         │
│  │                          │ permisă numai ca piese │         │
│  │                          │   de schimb pentru   │         │
│  │                          │ vehiculele introduse pe │         │
│  │                          │   piaţă înainte de   │         │
│  │                          │   această dată.    │         │
├────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────┤
│18. │Componente optice în matrice de sticlă folosite   │    1 iulie 2007    │         │
│  │pentru Sistemul de Asistenţă a Şoferului      │             │         │
└────┴────────────────────────────────────────────────────┴──────────────────────────┴──────────────────┘
 

   *) Tabelul din cuprinsul anexei nr. 2 este reprodus în facsimil.
    (1) Se dezmembrează dacă, în corelare cu aplicaţiile prevăzute la rubrica 11, se depăşeşte pragul mediu de 60 grame pe vehicul. Pentru aplicarea acestei prevederi, echipamentele electronice care nu sunt instalate de către fabricant pe linia de producţie nu vor fi luate în considerare.
    (2) Se dezmembrează dacă, în corelare cu aplicaţiile prevăzute la rubrica 8, se depăşeşte pragul mediu de 60 grame pe vehicul. Pentru aplicarea acestei prevederi, echipamentele electronice care nu sunt instalate de către fabricant pe linia de producţie nu vor fi luate în considerare.

    NOTĂ:
   1. Se tolerează într-un material omogen plumb, crom hexavalent şi mercur în concentraţie maximă de 0,1% în greutate şi cadmiu în concentraţie maximă de 0,01% în greutate.
   2. Se admite reutilizarea nelimitată a părţilor de vehicule care erau pe piaţă la data expirării unei excepţii, întrucât acestea nu sunt sub incidenţa art. 4 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 2.406/2004.
   3. Piesele de schimb puse pe piaţă după 1 iulie 2003, care sunt folosite pentru vehiculele puse pe piaţă după 1 iulie 2003, sunt exceptate de la aplicarea art. 4 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 2.406/2004.*)
    ___________
   *) Această clauză nu se aplică maselor pentru echilibrarea roţilor, periilor de grafit pentru motoare electrice şi garniturilor de frână, deoarece aceste componente sunt reglementate prin prevederi specifice.

   ANEXA Nr. 4@
    __________
    @Anexa a fost introdusă prin art. I pct. 21 din H.G. nr. 1313/2006.

    DECLARAŢIE

    Subsemnatul .........................., domiciliat în ......................, în calitate de (exportator) .................................................... sau (reprezentant, împuternicit) ............................................... al exportatorului ......................, cu sediul în ........................, înmatriculat la oficiul registrului comerţului de pe lângă Tribunalul ........., sub nr. ................., declar pe propria răspundere că vehiculele scoase din uz şi/sau materialele şi componentele provenite de la acestea .................. (denumirea, codul tarifar) sunt exportate în vederea reciclării sau valorificării de către operatorul economic către care s-a efectuat exportul, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 2.406/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

    Semnătura
............................
Ştampila

    Orice informaţie sau dată prezentată mai sus care nu este conformă cu realitatea se consideră fals şi se pedepseşte conform Codului penal.